Kiểm định 6 Gửi yêu cầu báo giá

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng nhập đầy đủ và chính xác thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.
Vui lòng chọn các hạng mục chi tiết cần yêu cầu báo giá.
STT Tên hạng mục ĐVT Số lượng Xóa
Vui lòng nhập các nội dung yêu cầu khác ngoài những hạng mục trên (nếu có).